Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionens forskning

Dagens informationsutbud är större än någonsin. Organisationer och företag slåss om uppmärksamheten, och medielandskapet har förändrats radikalt bland annat genom att digitala medier blivit en del av vardagen. I takt med denna utveckling har det blivit allt viktigare med strategisk kommunikation. Den genomsyrar vårt samhälle – både politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Vad ett företag eller en myndighet kommunicerar, har avgörande betydelse för det förtroende och legitimitet som organisationen uppnår internt och i omvärlden. Kommunikationsprocesser påverkar maktförhållanden och relationer inåt, mellan ledningen och medarbetarna, men också utåt med t.ex. kunder.

Forskningen i strategisk kommunikation tar sig an de formella och informella kommunikationsinsatser som en organisation genomför för att förverkliga ett visst mål. Det kan handla om allt från marknadskommunikation och relationsstärkande kommunikation med externa grupper, till hur den interna kommunikationen påverkar verksamheten. Kommunikationsprocesser ur samhälls-, organisations- och individperspektiv är i fokus. Vid Institutionen för strategisk kommunikation (ISK) fokuserar forskningen främst på kriskommunikation, förändringskommunikation, professionsforskning om kommunikatörer och image- och varumärkesforskning.

Syftet med forskningen är att bidra med nya kunskaper om organisationer och samhälle ur ett kommunikativt perspektiv. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle.

Ända sedan retoriken – "vältalighetkonsten" – växte fram under Antiken har människor diskuterat hur man lyckas med att kommunicera strategiskt. Forskningsfältet strategisk kommunikation var tidigare en inriktning inom medie- och kommunika­tionsvetenskap, men är sedan 2007 ett eget huvudområde vid Lunds universitet.

Helhetssynen på organisationers kommunikation är unikt för forskningen inom strategisk kommunikation. Det krävs ett samlat grepp för att förstå organisationers kommunikation. Det går inte att dra en klar gräns mellan intern och extern kommunikation; de påverkar varandra. Forskningen omfattar därför tre områden: public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation.

På ISK finns flest studenter, lärare och forskare i Sverige inom området. Det är hos oss som Sveriges första professorer i strategisk kommunikation finns. Vi är också en av de största enheterna inom området i Europa.