Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Doktorera i strategisk kommunikation

Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som forskarstuderande är du en viktig del av forskningen vid Institutionen för strategisk kommunikation.

Person som håller i ett diplom

Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen är fördelad på en kursdel om 60 poäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng. Licentiatutbildningen omfattar två års heltidsstudier och omfattar en avhandlingsdel på 75 högskolepoäng och en kursdel på 45 högskolepoäng.

Forskarutbildning sker inom forskarutbildningsämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, enligt en studieplan.  Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledaren i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året. Institutionen stödjer de forskarstuderande huvudsakligen genom handledning vilken omfattar både hjälp med inriktning av studier och avhandlingsarbete och kontinuerligt bistånd under arbetet med avhandlingen.

Vad innebär en forskarutbildning?

För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), som skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard. Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.

Avhandlingen kan författas i form av en monografi eller sammanläggningsavhandling som består av vetenskapliga artiklar och en kappa. För en doktorsavhandling omfattar detta xxx poäng av utbildningen och för en licentiatavhandling utgör det xx poäng av utbildningen.

Under processen anordnas tre seminarier för att stödja arbetet, ett idéseminarium då projektets inriktning presenteras, ett mitt-seminarium och ett slutseminarium alternativt manuskonferens.


Riktlinjer för avhandlingen
Riktlinjer för seminarier inkl manuskonferens

Utöver avhandlingsskrivande ingår kurser omfattande 60 högskolepoäng för doktorsexamen och 30 hp för licentiatexamen.

 

Kurserna kan vara i form av individuella läskurser eller kurser med flera deltagare. Kurser som läses vid institutionen, fakulteten, vid andra universitet och lärosäten kan ingå i utbildningen.

Av dessa kurser är det obligatoriskt att läsa 30 hp metod och 3 hp etik.

Studenter som genomgått utbildning på avancerad nivå före antagningen till forskarutbildningen kan få prövat att tillgodoräkna poäng. Poängen ligger till grund för reducering av doktorandtjänstens längd. Tillgodoräknanden prövas på doktorandens egen begäran och beslut fattas av institutionens styrelse.

Vid institutionen finns ett antal läskurser inom centrala områden. Efter samråd med handledare kontaktas examinator för kursen för att planera när den ska genomföras.

  • Crisis communication
  • Public Diplomacy
  • Introduction to Strategic communication

Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarkurser

Utöver forskarutbildning kan också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete ingå. Detta arbete får högst utgöra 20 procent av den totala doktorandtiden. Doktoranden kompenseras genom motsvarande förlängning av studietiden.

I samråd med studierektorn för grundutbildningen planeras undervisning och pedagogisk fortbildning. Redan under din första termin kommer han/hon samråda med dig för att ta reda på undervisningsintressen mm.

Doktorander som undervisar ska ha genomgått "inledande högskolepedagogisk utbildning" omfattande två veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap. Det innebär att kursen blir det första steget för doktorander som undervisar. Kurspoängen (maximalt 3,5 hp) kan ingå i kursdelen för doktorsutbildningen. Därefter erbjuder fakulteten ytterligare pedagogiska kurser. Lunds universitet strävar efter att alla anställda lärare ska ha 10 högskolepoäng pedagogiska kurser.


Samhällsvetenskapliga fakultetens högskolepedagogiska kurser

Varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare som hjälper doktoranden med att lägga upp sitt avhandlingsarbete, utveckla sitt avhandlingsarbete, och ge råd under processen dvs. guida arbetet från start till färdig avhandling.

Handledare utses av prefekt i samråd med studierektor för forskarutbildningen efter samtal med doktoranden. Huvudhandledare ska vara docentkompetent och ha tidigare erfarenhet av doktorandhandledning; detta krävs ej för biträdande handledare. Handledarna ingår i ett handledarkollegium som i en större grupp diskuterar arbetet.

Till stöd för avhandlingsprocessen upprättas en individuell studieplan för varje forskarstuderande. Planen ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning och avhandlingsarbetet, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring samt en studiefinansieringsplan. Planen diskuteras med handledarna och revideras årligen (senast 1 november) och fastställd därefter av prefekten.

Vid institutionen anordnas forskarseminarier då forskningsaktiva och inbjudna gäster presenterar och diskuterar forskning. För doktorander är seminarierna ett sätt att berika avhandlingsarbetet. Att komma i kontakt med andra forskningsinriktningar, metoder och diskutera forskning och utmaningar med andra är såväl ett sätt att bredda sitt kunnande inom området som ett sätt att utveckla det egna avhandlingsarbetet. Aktuellt seminarieutbud finns på institutionens Canvassida och i kalendariet.

Kontakt

Åsa Thelander
Email:asa [dot] thelander [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042- 35 66 28

 

Utlysning av doktorandtjänst

Utlysning av ledig doktorandtjänst sker här på institutionens webbplats, men finns även på Lunds universitets centrala webbplats. Ansökan görs genom Lunds universitets särskilda system (Varbi). Intervjuer genomförs med en tätgrupp bland de sökande och beslut om antagning meddelas därefter genom systemet.