Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Doktorera i strategisk kommunikation

Som forskarstuderande vid Institutionen för strategisk kommunikation (ISK) blir du en del av en kreativ internationell forskarmiljö och får möjlighet att utbyta tankar och idéer med akademiker från hela världen. Vi är en av de största enheterna inom strategisk kommunikation i Europa. Våra forskare deltar i banbrytande tvärvetenskapliga projekt och samverkansinitiativ med verksamheter i det omgivande samhället.

Person som håller i ett diplom

Vår forskarutbildning har ett individuellt upplägg, vilket innebär att varje forskarstuderande tillsammans med sin handledare väljer vilka kurser som ska ingå i studieplanen och planerar hur avhandlingsarbetet ska läggas upp. Doktorandutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Den är fördelad på en kursdel om 60 hp och en avhandlingsdel om 180 hp. Licentiatutbildningen omfattar två års heltidsstudier som består av en avhandlingsdel på 75 hp och en kursdel på 45 hp. Utbildningen tillhör ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen stödjer de forskarstuderande genom handledning vilken omfattar både hjälp med inriktning av studier och avhandlingsarbete och kontinuerligt bistånd under arbetet med avhandlingen.

Vad innebär en forskarutbildning?

För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), som skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard. Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.

Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund. Den kan författas i form av en monografi eller sammanläggningsavhandling, vilken består av vetenskapliga artiklar och en introduktion. En doktorsavhandling omfattar 180 hp av utbildningen och en licentiatavhandling, 75 hp.

För att stödja avhandlingsarbetet anordnas tre seminarier: ett idéseminarium då projektets inriktning presenteras, ett mitt-seminarium och ett slutseminarium, alternativt en manuskonferens.

 

Utöver avhandlingsskrivande ingår kurser som omfattar 60 hp för doktorsexamen och 45 hp för licentiatexamen. Kurserna kan vara för flera deltagare, eller individuella läskurser, baserade på självstudier. Förutom institutionens kurser, kan man välja kurser som finns vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, vid andra fakulteter på Lunds Universitet, samt vid andra lärosäten i Sverige eller i utlandet. Av dessa kurser är det obligatoriskt att läsa 30 hp i ämnet metod och 3 hp i ämnet etik.

Studenter som har genomgått utbildning på avancerad nivå före antagningen till forskarutbildningen kan få prövat att tillgodoräkna poäng. Poängen ligger till grund för reducering av doktorandtjänstens längd. Tillgodoräknanden prövas på doktorandens egen begäran och beslut fattas av institutionens styrelse.

Vid institutionen finns ett antal läskurser inom centrala områden. Efter samråd med handledare kontaktas examinator för kursen för att planera när den ska genomföras.

Aktuella läskurser:

  • Kriskommunikation
  • Offentlig diplomati
  • Introduktion till strategisk kommunikation
  • Organisationskommunikation

Läs mer om Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarkurser

Utöver forskarutbildning kan också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete ingå i doktorandtjänsten. Detta arbete får högst utgöra 20 procent av den totala doktorandtiden och planeras i samråd med studierektorn för grundutbildningen. Doktoranden kompenseras genom motsvarande förlängning av studietiden.

Doktorander som undervisar ska som ett första steg ha genomgått minst två veckors högpedagogisk utbildning, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskap. Kurspoängen (maximalt 3,5 hp) kan ingå i kursdelen för doktorsutbildningen. Därefter erbjuder fakulteten ytterligare pedagogiska kurser. Lunds universitet strävar efter att alla anställda lärare ska ha 10 hp i pedagogiska kurser.


Läs mer om Samhällsvetenskapliga fakultetens högskolepedagogiska kurser

En huvudhandledare och en biträdande handledare guidar den forskarstuderandes arbete från start till färdig avhandling. Detta innebär bland annat att de hjälper doktoranden att lägga upp och utveckla avhandlingsarbetet, samt ger råd och stöd under processen.

Handledare utses av prefekt i samråd med studierektor för forskarutbildningen efter samtal med doktoranden. Huvudhandledare ska vara docentkompetent och ha tidigare erfarenhet av doktorandhandledning; detta krävs ej för biträdande handledare. Handledarna ingår i ett handledarkollegium som i en större grupp diskuterar arbetet.

Till stöd för avhandlingsprocessen upprättas en individuell studieplan för varje forskarstuderande. Den ska innehålla en tidsplan för forskarutbildningen och avhandlingsarbetet, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring samt en studiefinansieringsplan. Planen diskuteras med handledarna och revideras årligen (senast 1 november) och fastställs därefter av prefekten.

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen vid ISK
Åsa Thelander
E-post: asa [dot] thelander [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 28