Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Programstruktur

Under utbildningen kommer du att läsa kurser som både ger generella kunskaper om kommunikation och mer specifik och avancerad kunskap om strategisk kommunikation. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska och leder till en Filosofie kandidatexamen (Bachelor of Science) med strategisk kommunikation som huvudområde. Examen ger dig också behörighet att söka till vårt masterprogram eller en masterutbildning vid något annat universitet i Sverige eller utomlands.

I denna film berättar Sofia om hur praktiken inom programmen kan fungera som en länk mellan utbildningen och framtida karriär.

 

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier är en treårig universitetsutbilding. Undervisningen bedrivs i Helsingborg och leder till en Filosofie kandidatexamen (Bachelor of Science) med strategisk kommunikation som huvudområde. Examen ger dig också behörighet att söka vårt masterprogram eller en masterutbildning vid någon annan högskola eller universitet i Sverige eller utomlands.

Nedan presenteras de kurser som ingår i programmet.


Termin 1

Strategisk kommunikation i teori och praktik | 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till akademiska studier, strategisk kommunikation samt framtida yrkesroller inom området. I möte med såväl forskare som praktiker får studenten tillfälle att tillägna sig grundläggande kunskaper om strategisk kommunikation och de yrken för vilka kunskaper om strategisk kommunikation är en förutsättning. Kursen behandlar den historiska utvecklingen och samtida trender inom strategisk kommunikation. Vidare diskuteras relationerna mellan de tre forskningsfälten organisationskommunikation, public relations och marknadsföring ur ett integrerat perspektiv.

Perspektiv på kommunikation | 7,5 hp

Kursen diskuteras och problematiseras kommunikation från olika vetenskapliga perspektiv. Speciell vikt läggs vid socialpsykologiska, sociologiska samt kulturella perspektiv. Utifrån dessa perspektiv visas att kommunikation kan förstås på olika sätt, betyda olika saker och medföra olika problem. Kursen erbjuder en inblick i olika sätt att förhålla sig till problem rörande kommunikation utifrån individer, grupper, organisationer eller samhällen och kulturer.

Kommunikation i organisationer | 15 hp

Kursens behandlar forskningsområdet organisationskommunikation, dess historiska framväxt och perspektiv. Kursen går sedan vidare till att fokusera på teorier och praktiker inom två centrala områden inom organisationskommunikation, ledarskap och förändringsarbete. Andra teman som diskuteras under kursens gång är etiska förhållningssätt samt genus- och mångfaldsfrågor i organisationer. Inom ramen för kursen genomförs ett projektarbete där studenterna i grupper ska identifiera och lösa kommunikationsproblem i en organisation.


Termin 2

Varumärkeskommunikation | 9 hp

I kursen introduceras studenten till grundläggande teorier, perspektiv och begrepp inom varumärkeskommunikation. Kursen består av tre delar som behandlar varumärkesstrategier i olika typer av organisationer.  Den första delen behandlar ett ledningsperspektiv på varumärkesarbete. Exempelvis behandlas strategiska målsättningar för vision, identitet, image och kultur samt olika aktörers involvering och påverkan på varumärkesarbetet. Den andra delen behandlar varumärkning av konsumentprodukter utifrån två perspektiv. Utifrån ett ledningsperspektiv behandlas symboliska och funktionella varumärkesstrategier, varumärkeskapital, kommunikationsstrategier samt särskilda utmaningar inom varumärkesarbetet. Utifrån ett konsumentperspektiv behandlas exempelvis konsumentkultur, identitetsskapande konsumtion samt märkesmotstånd. Den tredje delen behandlar varumärkning av offentliga och ideella organisationer. Denna typ av varumärkespraktik är förenade med särskilda utmaningar och dilemman som diskuteras ingående. 

Språkstrategi | 7,5 hp

På kursen språkstrategi producerar studenterna texter för olika situationer i arbetslivet. De utforskar sambandet mellan kommunikationssituation och stil och tränar förmågan att anpassa en text efter målgrupp, syfte och kontext. Studenterna lär sig grunderna inom textvetenskap och argumentation för att ur ett funktionellt perspektiv kunna analysera och värdera texter och därmed ge konstruktiv respons till andra kommunikatörer.

Kommunikationsdesign i digitala landskap | 15 hp

På kursen utvecklar studenten sin förmåga att kommunicera strategiskt med hjälp av grafisk design och visuell retorik. Kursen introducerar grundläggande teorier och begrepp inom webb- och interaktionsdesign samt låter studenterna utveckla praktiska och analytiska färdigheter för att arbeta med strategisk kommunikation i digitala medier. Grunderna i visuell retorik och grundläggande designprinciper introduceras och studenten tränas i att analysera hur budskap kommuniceras strategiskt i tryckta och digitala medier. Studenten tillägnar sig också grundläggande kunskaper och tränas i användning av digitala verktyg med fokus på framställning av kommunikationsmaterial i form av trycksaker och webbproduktion. Kursen avslutas med ett projektarbete i grupp, där studenterna genomför, designar, analyserar och utvärderar ett digitalt projektförslag.


Termin 3

Contemporary public relations | 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge studenten möjlighet att skapa en förståelse för såväl praktiska som teoretiska perspektiv inom public relations. Offentliga och privata organisationers public relations-arbete belyses och diskuteras kritiskt med hjälp av olika teoretiska ramverk. Empiriska exempel hämtas primärt från Sverige, England och USA och studenterna uppmanas att arbeta med material och exempel tagna från en bredare global kontext. Kursen syftar dessutom till att skapa förståelse för PR-disciplinens förändrade förutsättningar och karaktär, i synnerhet de förändringar som beror på de digitala plattformarna och kanalerna. På kursen granskas kritiskt det som ibland kallas för "det professionella projektet" och studenterna tränas i att ta ställning till etiska frågor i relation till public relations såsom maktstrukturer, sanningsanspråk, övertalning, äkthet, transparens och legitimitet.

Strategic communication and digital media – culture and society | 7,5 hp

Kursen har en kritisk ansats och behandlar utvecklingen av digitala medier och ger inblick i de frågeställningar som denna utveckling ger upphov till. Det övergripande målet med kursen är att utifrån ett kritiskt förhållningssätt och ny förståelse och kunskap kunna beskriva och problematisera hur digitala medier kan användas som verktyg för strategisk kommunikation.

Under kursen behandlas aktuella och centrala teorier och begrepp inom området digitala medier och strategisk kommunikation utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Nya utmaningar i mediernas utveckling diskuteras under kursens gång.

Introduction to research methods and academic writing | 15 hp

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till vetenskapsteori och metod inom samhällsvetenskaplig forskning med inriktning mot strategisk kommunikation. Vidare är syftet att studenten ska bekanta sig med och utveckla förståelse för forskningsstrategi, metod och vetenskapligt skrivande. Under kursens gång arbetar studenten med olika vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder. Fokus ligger på kvalitativ analys av text och bild inom massmedia och populärkultur men även kvantitativa analysmetoder introduceras. Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete kring ett avgränsat forskningsproblem inom kunskapsområdet strategisk kommunikation.


Termin 4

Ekonomistyrning, finansiell analys och ekonomisk rapportering | 15 hp

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i ekonomistyrning, finansiell analys och ekonomisk rapportering med relevans för strategisk kommunikation. Under kursens gång tränas studenten i att fatta ekonomiska beslut och styra ekonomiska flöden bland annat i form av ett verklighetsnära simuleringsspel. Betydelsen av affärsidé, strategi och konsekvenser av operativa beslut diskuteras ingående. Dessutom analyseras styrningen av företagets finansiella flöde, resultat och ekonomiska ställning. I kursens avslutande del utvecklar studenten färdigheter i finansiell kommunikation och att fömedla ekonomiska resultat och beslut till olika målgrupper. 

Visuell kommunikation | 7,5 hp

Målet med kursen är att studenterna ska få en fördjupad förståelse för betydelsen av visuell kommunikation i digitala medier. Kursen ger studenterna ingående kunskaper i visuell kommunikation och retorik. Visuell kommunikation studeras både som representation och praktik. Under kursens gång kommer studenterna i kontakt med olika representationstekniker och metoder för visuell gestaltning och framställning. Studenten utvecklar färdigheter i att analysera hur visuella budskap kommuniceras strategiskt i digitala medier och förståelse för den visuella kommunikationens betydelser och mening.

Digital marknadskommunikation | 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om marknadskommunikation i digitala medier. Kursen består av tre moment. Det första momentet behandlar integrerad marknadskommunikation med särskilt fokus på relationen mellan analoga och digitala kanaler. Det andra momentet behandlar interaktiv kommunikation och dess inverkan på varumärkesarbete och konsumentens roll och agerande. Det tredje momentet har ett praktiskt fokus och tränar studenten i att utforma virala budskap och digitala kampanjer.


Termin 5

Under denna termin finns det två alternativ att välja mellan. Det första alternativet innebär att du gör en praktik halva terminen och läser en kurs i projektledning i digitala miljöer halva terminen. Det andra alternativet innebär att du läser valbara kurser vid ett utländskt lärosäte.

Alternativ 1

Yrkespraktik | 15 hp

Syftet med kursen är att ge studenten inblick i olika yrkesroller inom området strategisk kommunikation samt att utveckla studentens kompetenser och färdigheter inom strategisk kommunikation. Praktiktiden gör det möjligt för studenten att förbereda sig inför det framtida yrkeslivet och skapa kontakter med möjliga framtida arbetsgivare. De erhållna kunskaperna och erfarenheterna är också ett värdefullt stöd i de fortsatta studierna på programmet.

Projektledning i digitala miljöer | 15 hp

Kursens mål är att introducera projektledning som ett verktyg för att arbeta med en organisations strategiska kommunikation. Kursens pedagogiska idé bygger på att studenten självständigt planerar, genomför och utvärderar ett digitalt projekt efter en beställares önskemål.

Kursen behandlar projektledning i digitala miljöer med särskild fokus på agil projektledningsmetodik. Undervisningen syftar till att skapa förtrogenhet med olika program för utveckling av digital text, film, video och grafisk design. Under momentet presenteras även olika perspektiv på utvärdering och optimering av multimodala digitala artefakter.

Alternativ 2

Valbara kurser vid utländskt lärosäte | 30 hp

Under denna termin har du möjlighet att profilera din utbildning genom att läsa valbara kurser vid ett utländskt lärosäte. Ansökan till utbytesstudier för termin 5 görs under termin 3.

Syftet med valbara kurser är att du som student ska kunna välja kurser som ytterligare stärker din profil på arbetsmarknaden och som lägger grunden för fortsatta studier. I dokumentet Vägledning för valbara kurser beskrivs principerna för valet av kurser och för tillgodoräknande. För studenter på kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier gäller dessa riktlinjer för alternativet utlandstermin, termin 5. Det finns möjlighet att diskutera inriktning på och valet av kurser med studievägledaren vid institutionen för strategisk kommunikation.

Är du intresserad av utbytesstudier? Klicka här för mer information.


Termin 6

Strategisk kommunikation i kris och förändring | 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska öka sin förmåga att förstå, analysera och arbeta med kris- och förändringskommunikation. Kursen inleds med ett avsnitt om utvecklingen inom strategisk kommunikation – från rationalism till paradoxer. Därefter följer ett moment om förändringskommunikation, då såväl traditionella som alternativa teorier behandlas. De alternativa teorierna beaktar aspekter som dialog, makt, motstånd och genus. Det påföljande momentet behandlar kriskommunikation. Aspekter som tas upp är exempelvis krisdefinitioner, krishantering, sociala medier och aktivism. Det sista momentet tar upp intern kriskommunikation, vilket innehåller delar från både forskningen om kriskommunikation och förändringskommunikation. Kursen avslutas med ett förändrings- och krisspel då studenten får applicera sina kunskaper på ett fall och lösa konkreta problem.

Forskningsmetoder i strategisk kommunikation | 7,5 hp

Kursen bygger på metodkursen under programmets andra år och syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom vetenskapsteori, forskningsdesign och metod. Både humanistiska och samhällsvetenskapliga metodologiska aspekter behandlas och kopplas till kommunikationsteorier. Olika vetenskapliga forskningsmetoder såsom intervjuer, observationer, text- och bildanalyser samt enkätstudier diskuteras i syfte att öka studenternas förståelse för när och hur de bör användas, samt hur de kan kombineras. Metodkursen under termin fyra lade stor vikt vid insamlingen av ett empiriskt material. Här beonas istället analysprocessen i större utsträckning.

Examensarbete för kandidatexamen | 15 hp

Utbildningen avslutas med att studenten skriver en kandidatuppsats, ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet strategisk kommunikation. Examensarbetet presenteras och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Sidansvarig:

Studievägledare

Cecilia Nygren
Studievägledare

Amanda Barani
Studievägledare

E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 95

Programansvariga


Asta Cepaite Nilsson

E-post: asta [dot] cepaite_nilsson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 21

 

Marie Ledendal

Marie Ledendal

E-post: marie [dot] ledendal [at] isk [dot] lu [dot] se
 

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg